Ubytovací řád - Apartmány JARO

Ubytovací řád upravuje práva a povinnosti ubytovaných a ubytovatele v Apartmánech JARO, podmínky užívání a provozování ubytovacího zařízení, jakož i ostatní vzájemné právní vztahy.

Právo na ubytování v Apartmánech JARO vzniká na základě řádně uzavřeného smluvního vztahu o ubytování mezi ubytovatelem a ubytovaným. Smluvní vztah je uzavřen, dojde-li mezi ubytovatelem a ubytovaným k dohodě o termínu ubytování, době ubytování, počtu osob a o ceně za ubytování.

I. Podmínky a způsob ubytování

1. Apartmány JARO (dále jen "ubytovatel") jsou oprávněny ubytovat jen hosta, který se prokáže platným občanským průkazem, cestovním pasem případně povolením k pracovnímu pobytu nebo jiným platným průkazem totožnosti (do těchto průkazů nespadá řidičský průkaz). Údaje z dokladu totožnosti budou zapsány do ubytovací knihy. Rezervace ubytování přijímáme pouze od osob starších 18 let. Mladší osoby se mohou ubytovat pouze v doprovodu dospělého (osoby starší 18 let).

2. Podmínky zpracování osobních údajů hostů jsou v souladu s GDPR. Ubytovatel má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případně vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem a místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je ubytovatel povinen uchovávat osobní údaje o hostech po dobu 6 let. Osobní údaje nebudou použity k marketingovým účelům.

3. Pokud se host neprokáže platným průkazem totožnosti, je ubytovatel oprávněn ubytování hostovi odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2015 Sb. o pobytu cizinců na území ČR. Ubytování zaniká bez náhrady na vrácení uhrazené ceny za ubytovnání.

4. Host uhradí celkovou cenu za ubytování nebo doplatek za ubytování (v případě předchozího uhrazení zálohy) dle sjednané ceny nebo platného ceníku nejpozději v den příjezdu. V případě neuhrazení celkové ceny nebo doplatku si ubytovatel vyhrazuje právo hosta neubytovat. V den příjezdu host vyplní údaje do ubytovací knihy. Po rezervaci pobytu si ubytovatel vyhrazuje právo požadovat po hostovi složení zálohy ve výši 50% z pobytové ceny. Zbytek sjednané ceny se doplácí 3 pracovní dny před nástupem na pobyt nebo dle předchozí dohody v hotovosti při nástupu na pobyt. Host může rezervaci zrušit zdarma do 14 dní před příjezdem. V případě zrušení rezervace méně než 14 dní před příjezdem, bude hostovi účtován storno poplatek ve výši 50 % z celkové ceny, pokud se nedohodneme jinak.

5. Na základě objednaného ubytování se klient v den příjezdu může ubytovat v době od 14.00 do 19.00 hodin, pokud není předem písemně dohodnut a potvrzen jiný požadavek. Do té doby ubytovatel pro hosta apartmán rezervuje. Na čase příjezdu je potřeba se domluvit s ubytovatelem. Pokud host nenastoupí pobyt ve sjednaný den, zaniká mu nárok na sjednané ubytování bez náhrady.

6. Host uvolní apartmán nejpozději do 10.00, pokud nebylo dopředu dohodnuto jinak. Pokud host neuvolní apartmán do 10.00, může mu ubytovatel účtovat pobyt za celý následující den.

7. Ubytovatel si vyhrazuje právo neubytovat hosta, který je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a předpokládá se, že nebude dodržovat ubytovací řád. Zároveň hostovi zaniká nárok na sjednané ubytování bez náhrady.

II. Zodpovědnost ubytovatele a hosta

8. Ubytovatel nezodpovídá za věci vnesené hostem do ubytovacího zařízení a ani za škody na jeho osobních věcech. Doporučujeme hostům, aby šperky, peníze a jiné cennosti nenechávali v apartmánech.

9. Host zodpovídá za škodu způsobenou na zařízení v pokoji, ve společných prostorách domu a v zahradě, a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou bude pokoj či apartmán vyřazen z provozu. V případě zničení nebo poškození majetku, má ubytovatel právo na náhradu škody.

10. Host jako zákonný zástupce zodpovídá za škody způsobené neplnoletými osobami, za které je zodpovědný, jako i za škody způsobené osobami, které se nacházejí v prostorách ubytovacího zařízení a pobyt jim tam umožnil host.

11. V případě škody na majetku ubytovatele způsobené hostem je host povinen uhradit náhradu způsobené škody nejpozději v den skončení pobytu, nebo na základě faktury vystavené do 14 dní ode dne skončení pobytu hosta, splatné do 10 dní od doručení hostovi za předpokladu, že ubytovatel rozhodne o takovém způsobu úhrady škody. V případě, že host odmítne uhradit cenu za poškozené, resp. zničené zařízení v souladu s podmínkami tohoto ubytovacího řádu, je ubytovací zařízení oprávněno účtovat hostovi smluvní pokutu ve výši 0.5 % denně z dlužné částky za každý den prodlení, spolu s úrokem z prodlení ve výši stanovené všeobecně závazným právním předpisem.

12. Host má právo požadovat odstranění vady, vztahující se k funkčnosti a vybavení pokoje. Host je zároveň povinen hlásit zjištěné škody a závady ubytovateli. Ubytovatel dbá na odstranění závad bez zbytečných průtahů, taktéž zodpovídá za technický a hygienický stav pokojů.

III. Všeobecná pravidla ubytování

13. V apartmánech JARO platí zákaz kouření.

14. Host obdrží při nástupu od ubytovatele klíč od apartmánu, klíč od vstupních dveří do domu a dálkové ovládání garáže. Při ztrátě klíčů nebo jiném zneužití klíčů je ubytovatel oprávněn žádat náhradu škody.

15. Host užívá apartmán na dobu, kterou si sjednal s ubytovatelem.

16. Hostovi není dovoleno bez souhlasu ubytovatele přemisťovat zařízení a nábytek z důvodu možného poškození povrchu podlahové krytiny a zařízení a vykonávat zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

17. Hostům není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto nařízení se netýká drobné domácí elektroniky (notebook, mobilní telefon apod.) a elektrických spotřebičů osobní hygieny (holící strojek, zubní kartáček, atd.).

18. V našich apartmánech není povolen pobyt se psy ani jinými domácími mazlíčky.

19. V době od 22.00 hodin do 7.00 hodin je v apartmánech, ve společných částech domu a zahrady režim nočního klidu, kdy je host povinen chovat se tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem.

20. Před odchodem je host povinen v apartmánu uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla, vypnout televizi, rychlovarnou konvici, sklokeramickou desku, troubu, zavřít okna, dveře.

21. Po skončení pobytu je host povinen uvést kuchyňku do původního stavu, pokud byla použita a vynést odpadky. Za dodatečný úklid si ubytovatel může účtovat poplatek 2 000,- Kč. Dále je host povinen předat klíče od apartmánu kompetentní osobě, pokud nebylo dohodnuto jinak.

22. Skupinové rezervace (Bezpečnostní záloha)V případě skupinových rezervací (nad 6 hostů) je nutné složení bezpečnostní zálohy ve výši až 10 000 Kč. Přesná výše zálohy se odvíjí od velikosti skupiny a délky pobytu. Veškeré podrobnosti a výše zálohy jsou skupině oznámeny individuálně před příjezdem. V případě nedodržení ubytovacího řádu, porušení zákazu kouření či nedodržování nočního klidu je tato záloha nevratná.

23. Host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit a dodržovat ustanovení tohoto ubytovací řádu. V případě, že host nebude dodržovat ubytovací řád, má ubytovatel právo odstoupit od poskytování ubytovacích služeb před uplynutím dohodnuté délky pobytu bez náhrady.


Přejeme Vám příjemný pobyt a těšíme se na Vaše další návštěvy.    V platnosti od 1. 7. 2023